Privacyverklaring

 

Uw privacy

De Vrolijke Zuster Thuiszorg heeft vraagt bij de intake om persoonlijke gegevens, deze hebben wij nodig om een goed dienstverlening te kunnen bieden. Om uw privacy te beschermen heeft De Vrolijke Zuster Thusizorg een privacyreglement opgesteld. Hieronder zetten we de belangrijkste zaken uit het reglement voor u op een rijtje.

 

Vastleggen gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom. Bovendien worden alleen die gegevens vastgelegd, die voor de verleende dienst nodig zijn. Soms kan het voor de dienstverlening van belang zijn dat een medewerker van De Vrolijke Zuster Thuiszorg met iemand anders (uw huisarts bijvoorbeeld) overlegt of informatie uitwisselt.

 

Zwijgplicht

De medewerker van De Vrolijke Zuster Thuiszorg noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken die hij of zij met u voert en bewaart deze in een dossier. De medewerker aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Binnen De Vrolijke Zuster mogen slechts diegenen uw gegevens inzien voor wie dat vanwege hun functie nodig is.

 

Uw recht op inzage

U mag te allen tijde vragen uw dossier in te zien. Als u vindt dat daar foutieve gegevens of teveel gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om deze te laten veranderen.

 

Bewaren

Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen. De gegevens worden volgens de wettelijk vereiste termijn bewaard en daarna vernietigd.

 

Bezwaren

Het kan zijn dat u vindt dat wij de afgesproken regels niet nakomen. U kunt daartegen dan bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen, is vastgelegd in ons privacyreglement.

 

Privacyreglement

Wilt u meer informatie? In het privacyreglement zijn uw rechten en plichten en die van De Vrolijke Zuster Thuiszorg uitgebreid vastgelegd. U kunt het reglement opvragen via ons hoofdkantoor.